Visie en missie

Visie 

Studio Globo ziet de wereld als een boeiend en veelkleurig geheel met mogelijkheden en kansen. Heel wat uitdagingen ook, want lang niet iedereen op deze aardbol komt tot zijn recht. 
Omdat we geloven in de unieke waarde van ieder mens, streeft Studio Globo naar gelijke kansen voor iedereen. Samen met vele bondgenoten maken we werk van duurzame ontwikkeling. In eigen samenleving en wereldwijd, want er is maar één wereld!

Missie 

Studio Globo geeft impulsen om een open en respectvolle houding te laten groeien tegenover mensen uit andere culturen. Alleen zo kom je tot verbondenheid en solidariteit.
Samen met leerkrachten en andere betrokkenen stimuleren en ondersteunen we leerprocessen binnen het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Dat gebeurt via een gevarieerd aanbod van vorming, begeleide werkvormen en leermiddelen, op maat van de verschillende doelgroepen.
 

Expeditie WareWare

Onze krijtlijnen

1. Vorming van leerkrachten

Opvoeders die openheid uitstralen, hebben een sleutelrol als we willen werken aan een open houding bij kinderen en jongeren. Daarom zijn ze onmisbare partners voor Studio Globo. Omdat we leerkrachten zelf willen laten werken aan de wereld in de klas, stimuleren we hen om kritisch en respectvol na te denken over een geëngageerde, duurzame en solidaire schoolcultuur. 

2. Pedagogische groeilijnen

Kinderen

De leefwereld van kinderen is altijd het vertrekpunt. Van daaruit brengt Studio Globo hen in contact met het zijn en denken van anderen. Dit doen we via ervaringsgerichte werkvormen die de verschillende zintuigen aanspreken. De leerinhoud maken we steeds zo actueel en correct mogelijk, om een genuanceerde beeldvorming te krijgen. 

Jongeren

Jongeren krijgen veel informatie te verwerken, vormen een eigen mening en maken keuzes. Daarop speelt Studio Globo in door hen te informeren, uit te nodigen tot kritische analyse en te stimuleren tot participatie en engagement.

3. Voorbij het exotisme

Door een te negatieve schets van het Zuiden reduceren we ons beeld al te vaak tot honger, ellende, rampen en dictaturen. Veelkleurige reisbrochures presenteren ons dan weer het andere uiterste: een romantisch exotisme. Een correctie op de beeldvorming, die deze veralgemeningen of stereotypen doorprikt, is nodig. Ontwikkelingseducatie moet verder gaan dan leerzaam amusement dat er niet in slaagt de samenleving in vraag te stellen.

4. Niet vanuit maar ook niet langs de problemen

De levensgrote problemen waarmee onze wereld kampt, vormen niet de directe invalshoek voor de werkvormen van Studio Globo. Miserabele beelden om medelijden op te wekken, zijn geen goed vertrekpunt. Een kennismaking met het dagelijkse leven in een andere cultuur bevordert het inzicht dat mensen gelijkwaardig zijn over grenzen, gebruiken en omstandigheden heen. Anderzijds moffelen we de problemen ook niet weg. Ze komen aan bod als een onderdeel van het dagelijkse leven van mensen. Concreet en doorleefd. Van daaruit gaan we op zoek naar oorzaken en wijzen we op de inspanningen die mensen zelf verrichten om de problemen aan te pakken. 

5. Recht doen aan diversiteit

Aandacht voor het Zuiden gaat voor ons hand in hand met de zorg voor de eigen samenleving. Want ook hier sluit (verborgen) armoede mensen uit. Op het vlak van beeldvorming, bewustwording, betrokkenheid en het streven naar gelijke kansen staan we voor een grote uitdaging. De rijkdom van onze steeds diverser wordende samenleving biedt echter ook kansen om harmonieus te leren samenleven. Dit alles vanuit een visie op gelijke kansen die berust op respect voor en bevordering van diversiteit. 

6. Ervaringsgericht

Kinderen en jongeren hebben een eigen belevingswereld en een eigen voorstelling van de wereld om hen heen. Ervaringsgerichte leerkrachten verplaatsen zich naar hun leefwereld en richten hun aandacht op de manier waarop ze de wereld zien en beleven. Zo’n leerkracht gelooft ook in meer betrokkenheid om ontwikkeling te stimuleren. Vanuit die visie kiest Studio Globo dan ook telkens voor ervaringsgerichte werkvormen.