CAPTCHA

Visie en missie

Studio Globo is een educatieve ngo voor mondiale solidariteit, met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare.
Met een praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo leerkrachten om te werken aan de wereld in de klas.

Onze missie

Gedreven door een ideaal van sociale rechtvaardigheid wil Studio Globo werken aan een leefbare toekomst waarin elke mens meetelt. 
Studio Globo stimuleert en versterkt daarom leerkrachten in het Nederlandstalige onderwijs om steeds nieuwe generaties kinderen en jongeren via een verbindend verhaal te bewegen tot mondiale solidariteit, lokaal en wereldwijd. 
Hiervoor werkt Studio Globo een praktijkgericht vormingsaanbod uit voor leerkrachten van het basis- en secundair onderwijs en leerkrachten in opleiding. Studio Globo biedt daarbij lespakketten, inleefateliers en workshops aan waarin beleving centraal staat.

Onze visie

Studio Globo droomt van een wereld zonder onrecht en uitsluiting. Ieder mens wordt er gerespecteerd en gelijkwaardig als unieke persoon erkend. Welzijn voor iedereen is mogelijk zonder de draagkracht van de planeet op de proef te stellen.
Verbondenheid overstijgt wij-zij denken en leidt tot ethisch handelen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid. Solidariteit zet aan tot delen en herverdelen om op een structurele manier de oorzaken van armoede en onrecht weg te nemen. 
Studio Globo gelooft in het belang van educatie als hefboom voor maatschappelijke verandering. Daarin zijn het stimuleren van een open houding, nieuwsgierigheid, empathie, dialoog en divers-sensitiviteit belangrijke bouwstenen.

Onze aanpak

De aanpak van Studio Globo krijgt vorm vanuit weloverwogen pedagogische krachtlijnen, ingebed in organisatiekeuzes en een langetermijnstrategie.

Pedagogische krachtlijnen

 • genuanceerde beeldvorming
 • samenspel met leerkrachten
 • interactieve vorming voorop
 • leermiddelen gericht op beleving
 • accenten per leeftijdsgroep    

Organisatiekeuzes

 • sector internationale solidariteit - 11.11.11
 • structurele samenwerking met Broederlijk Delen
 • specialisatie in onderwijswerking
 • eigen expertise linken met andere thema’s
 • verbreding naar andere doelgroepen

Strategie op langere termijn

 • strategische planning samenwerkingsverband Komyuniti
 • meerjarig programma 2022-2026: Systeemverandering voor duurzame en rechtvaardige samenlevingen.
Expeditie WareWare

Onze pedagogische aanpak

Genuanceerde beeldvorming

We stellen de maatschappij in vraag en leggen de oorzaken van onrecht en uitsluiting bloot. Contextanalyse leidt naar een genuanceerde beeldvorming die de uitersten overstijgt: we weren zowel verbloemend exotisme als miserabele stereotypen. Met het dagelijkse leven van mensen als invalshoek, bevorderen we het inzicht dat mensen gelijkwaardig zijn, over grenzen, gebruiken, status en omstandigheden heen. De focus ligt op hoe groepen mensen zelf problemen aanpakken vanuit eigen kracht.
 

Samenspel met leerkrachten

De leerkracht is onze belangrijkste partner. Onze materialen ondersteunen de klaspraktijk, waarin de leerkracht dagdagelijks een grote impact heeft op leerlingen. Door zelf ook inleefateliers en workshops te begeleiden, delen we expertise en houden we tegelijk voeling met het werkveld.
 

Interactieve vorming voorop

Ons vormingsaanbod staat voorop in de educatieve trajecten die we samen met leerkrachten lopen. We zetten daarbij bijzonder in op de lerarenopleiding: we dompelen studenten onder in ons verhaal zodat ze hun competenties versterken om in hun latere klaspraktijk te werken aan de wereld.
 

Leermiddelen gericht op beleven

In ons begeleid aanbod leggen we de nadruk op de beleving. Sinds 1985 bouwen we een unieke werking uit met onze “inleefruimten met een uitgebreid educatief programma”. Deze inleefateliers creëren een hoge betrokkenheid van leerlingen en motiveren leerkrachten. Ze creëren daardoor een bijzondere meerwaarde.
 

Accenten per leeftijdsgroep

Ons aanbod krijgt specifieke accenten per leeftijdsgroep. In thema’s en werkvormen houden we rekening met wat op welke leeftijd kan en aanslaat. In het basisonderwijs bevorderen we solidariteit door openheid en respect als basishouding te stimuleren. Diversiteit grijpen we aan als leerkans. In het secundair onderwijs stimuleren we jongeren tot kritische reflectie over globale systemen en internationale samenwerking en stimuleren we hun engagement voor duurzame ontwikkeling.

 

Onze keuzes als organisatie

Niet op een eiland

Studio Globo is lid van 11.11.11, koepel van internationale solidariteit. Studio Globo werkt op structurele basis samen met Broederlijk Delen: het samenwerkingsverband Komyuniti biedt ons een platform om ons educatief werk strategisch in een samenspel te brengen met het bewegingswerk, de politieke actie en de internationale partnerwerking van Broederlijk Delen. Studio Globo legt ook linken met Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Orbit en het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede.
 

Linken met andere educaties en thema’s

Sterk gelinkt met ons kernthema mondiale solidariteit, krijgen de thema’s diversiteit en armoede in eigen samenleving, ruime aandacht. We leggen ook verbanden naar andere thema’s als mensenrechten, vrede en milieu, …, steeds met een inbreng vanuit onze eigen expertise.
 

Specialisatie binnen een complementair kader

Binnen de groep samenwerkende solidariteitsorganisaties, specialiseert Studio Globo zich in solidariteitseducatie in het onderwijs, o.a. door de educatieve vertaling van campagnethema’s en mondiale uitdagingen. Deze specialisatie brengen we in een breder kader in: zo haakt het ‘leren’ in op aanvullende leerbenaderingen in een solidariteitscontinuüm waarin sensibiliseren, bewustmaken, actie voeren, socialiseren en politiek vertalen, een dynamisch kader vormen.
 

Inbedding in het onderwijsveld

Studio Globo investeert in haar inbedding in de Vlaamse onderwijswereld. In de personeelsploeg worden leerkrachten geëngageerd en we bouwen relaties uit met onderwijsactoren (o.a. koepels en pedagogische begeleidingsdiensten). We werken mee in platformen die het overheidsbeleid ten gunste van onze thema’s beïnvloeden.
 

Verbreding naar andere doelgroepen

In afgeleide vorm en in de mate van onze mogelijkheden, bieden we onze succesvolle werkvormen ook aan doelgroepen buiten het onderwijs aan.

 

Een strategie op langere termijn

De strategie op middellange termijn wordt uitgewerkt in meerjarige programma’s. Daarin worden de belangrijkste keuzes voor de komende periode in heldere doelstellingen verwoord: waar willen we binnen vijf jaar staan?

Deze strategische planning stemmen we af op het ritme van ons grootste subsidiedossier, dit is een medefinancieringsprogramma bij de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Dit gebeurt samen met Broederlijk Delen via ons samenwerkingsverband Komyuniti.

Momenteel werken we in het meerjarige programma voor de periode 2022-2026 onder het motto Systeemverandering voor duurzame en rechtvaardige samenlevingen.